Hoewel de inhoud van deze website op zorgvuldige wijze is samengesteld, kan Christengemeente Alpha & Omega Rotterdam niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de gepubliceerde informatie. Christengemeente Alpha & Omega Rotterdam aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, van welke aard dan ook, die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van deze website, daaronder mede begrepen handelen, nalaten en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie, alsmede de (tijdelijke) onmogelijkheid om de site to kunnen gebruiken.

Christengemeente Alpha & Omega Rotterdam aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op de website van Alpha & Omega. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

Christengemeente Alpha & Omega Rotterdam aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door derden aangeboden- informatie op de website van Alpha & Omega. Christengemeente Alpha & Omega Rotterdam behoud dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden.

De informatie op deze webpagina’s kan technische of typografische fouten bevatten. Deze informatie kan op elk moment worden aangepast of uitgebreid zonder enige waarschuwing vooraf. Christengemeente Alpha & Omega Rotterdam ben op geen enkele manier verantwoordelijk voor enig andere webpagina die naar de website van Alpha & Omega verwijst, noch voor enig andere webpagina waarnaar Alpha & Omega verwijst.

De inhoud van deze website wordt zo veel mogelijkheid gecontroleerd naar haar inhoud en actualiteit. indien er toch fouten of onjuistheden zouden gepubliceerd zijn kunnen wij hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden. De informatie die de bezoeker van onze website dan ook leest kan hij enkel op eigen risico en op eigen verantwoordelijkheid aanwenden.

Opmerkingen of suggesties? Neem dan contact op