Pinksteren 2017

Plotseling kwam er uit de hemel een geluid dat leek op een enorme windvlaag en het vulde het hele huis, waar zij zaten. Op hun hoofden vertoonden zich tongen als van vuur, die zich verdeelden, en het zette zich op ieder van hen. -Handelingen 2-

Visie

En Hij zeide: Schrijf, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde. Ik zal de dorstige geven uit de bron van het water des levens, om niet.

Ministries

Wij zijn een gemeente op zoek naar intimiteit met Jezus Christus, zodat wij Hem beter leren kennen en lief hebben. Een gemeente van gebed, die wilt dat de wereld aangeraakt kan worden door God zelf.

Wij Geloven

• In God de Vader, de Almachtige Schepper van hemel en aarde. • In Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heer. • Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. • Hij is gekruisigd, gestorven, begraven en nedergedaald naar het dodenrijk. • Dat Hij op de derde dag is opgestaan uit […]

School of Ministries

Uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad. (‭Psalmen‬ ‭119‬:‭105‬ NBV)